Current Visiting Scholars

 Visiting Scholars, 2015-16
 

Scholar Home Country Faculty Host
Gilcinei Carvalho Brazil Judith Green
Karine David Brazil Charles Bazerman
Priscila David Brazil Judith Green
Messias Dieb Brazil Charles Bazerman
Mariana Furst Brazil Charles Bazerman
Guangzhen Gong China Michael Gerber
Younn Jung Gong Korea Shane Jimerson
Chun He China Michael Gerber
Zhefeng Hu China Michael Gerber
Acir Karwoski Brazil Charles Bazerman
Minmin Liu China Michael Gerber
Olga Lopez-Perez Mexico Charles Bazerman
Xiaohong Liu China Mian Wang
Wuqiong Luo China Michael Gerber
Fang Ma China Mian Wang
Hildegunn Otnes Norway Karen Lunsford
Marta Pardo Spain Charles Bazerman
Xingpeng Peng China Mian Wang
Ilene Rojas Garcia Columbia Charles Bazerman
Jing Wang China Charles Bazerman
Tong Wenning China Charles Bazerman
Zhenyu Wu China Michael Gerber
Ping (Fiona) Xia China Charles Bazerman
Li Yang China Hsiu-Zu Ho
Minako Yogi-Ishikawa Japan Jin Sook Lee
Min Zhou China Shane Jimerson
Ying Zhou China Michael Gerber