Current Visiting Scholars

 Visiting Scholars, 2016-17
 

Scholar Home Country Faculty Host
Bruna Augusto Brazil Charles Bazerman
Gilcinei Carvalho Brazil Judith Green
Karine David Brazil Charles Bazerman
Priscila David Brazil Judith Green
Wei Deng China Charles Bazerman
Jingshan Duan China Mian Wang
Mariana Furst Brazil Charles Bazerman
Bo Gao China Mian Wang
Younn Jung Gong Korea Shane Jimerson
Soojin Kim Korea Michael Furlong
Youngjoo Kim Korea Jin Sook Lee
Teng Leong Koay China Mian Wang
Yidong Liu China Mian Wang
Giang Nguyen Huong Vietnam Charles Bazerman
Lu Qian China Mian Wang
Ke Qin China Mian Wang
Renhong Shen China Mian Wang
Wenning Tong China Charles Bazerman
Moe Uragami Japan Yukari Okamoto
Jing Wang China Charles Bazerman
Huijuan Wu China Mian Wang
Minghe Wu China Mian Wang
Ping (Fiona) Xia China Charles Bazerman
Yuanwang Yang China Mian Wang
Yongbin Yu China Mian Wang
Min Zou China Shane Jimerson